Privacyverklaring

Privacyverklaring Ervégé Administratie en Belastingen

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en

/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die

wij verwerken:

-voor- en achternaam;

-adresgegevens;

-telefoonnummers;

-e-mailadressen;

-overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door

  in correspondentie en telefonisch;

-gegevens over uw activiteiten op onze website;

-internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@ervege.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt uw persoonsgegevens,

voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-Verzenden van een nieuwsbrief

-U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

-Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt ook      persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Uw gegevens bewaren wij minimaal de wettelijk bewaartermijnen. Maakt u geen gebruik meer van onze diensten dan kunt u verzoeken de gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.

 

Delen met anderen

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten verkoopt of verhuurt uw

gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die

uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ervege.nl. Om er zeker van te zijn

dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u

kunnen identificeren. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter

bescherming van uw privacy. Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ervégé Administratie en Belastingen en alle aan haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de

volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

1. Wekelijkse backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;

2. beveiliging van netwerkverbindingen;

3. deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar

externe partijen in het kader van de dienstverlening;

4. implementatie van beveiligingsbeleid;

5. geheimhoudingsverklaringen in contracten met derden;

6. verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke

toegangscodes;

7. (sub)bewerkersovereenkomsten met derden;

8. opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neemt u dan contact op met ons via info@ervege.nl.

 

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande

kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via

info@ervege.nl.